♥ دوسـ ـتـداران رمـان ♥
انواع رمان های فانتزی،عاشقانه،اجتماعی 
قالب وبلاگ
توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)، رمان عملیات(elnaz)، رمان کیش و مات(shahin93 & Atefe95)، رمان لب هاى خاموش(*zohal*)، رمان روزای بارونی(هما پور اصفهانی)
[ سه شنبه یکم دی ۱۳۹۴ ] [ 21:6 ] [ زهــرا ]
خب اینم پست اخربرین بخونین حالشوببرین

خلاصه دیرگذاشتم کم گذاشتم حرفی زدم ببخشین

راستی قانون جدیدنودوهشتیارومطلع شدین؟

ازاین به بعدهررمانی بدن بیرون سانسورشده یعنی اون لحظه های+18حذف

کلاضدحال زدن رفتتتتتتتت
Yah


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه یکم دی ۱۳۹۲ ] [ 22:58 ] [ آرزو ]
سلاااااااااام من اومدم

خوبین خوشین؟

اولااربعینوتسلیت میگم

دومابرین بخونین  بفرمایین انققدرخودتونوکشتین داغون کردین گریه زاری کردین اخرش که چی؟

رادوین ازاولم معلوم بودزنده میمونه اگه میمیردکه داستان بدمیشد حالامن هی بگم برای جنس مذکراشک نریزین شمام گوش ندین والاااااااا


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه یکم دی ۱۳۹۲ ] [ 22:42 ] [ آرزو ]
سلام دوستان ببخشین بابت تاخیررررررر

وای این نویسنده منودیوونه کرداااااااااااااااا

یه هفتس هی میرم سرمیزنم انگارنه انگاریه پست نزاشته

اینم ازپستای قبلیشه میزارم دیگه رسیدیم به نویسندهههههههه:)


راستی ببچه هاکی رمان گناهکاروخونده:یه خلاصه درست وحسابی ازش میخوام بهم بده واینکه اخرش خوبه یابد؟


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 21:38 ] [ آرزو ]
سلااااااااااام

ماامدیم

باباچرامیزنیدخو

یکم دیرگذاشتم دیگه

خب بچه هاظاهراااااا نظرم درباره این رادین عوض شده

من میگفتم تونبودرهااین خوش به حالش میشه

ولی خب نشد

ولی اینم رمانه واقعیت نیستا

چون توواقعیت برعکس اینه همه پسراخوشن

خب حالاکه میرین بخونین یه رمان خوب وتپل وخنده دارم برای من معرفی کنین بخونم دلم واشههههههههه

دلمون گرفت بابا


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۲ ] [ 20:21 ] [ آرزو ]
اوپسسسسسسس سلام

ببخشیدبابت تاخیربیاین که بادست پراومدم این سه شبوهی پست تپل میزارم براتون اگه نظراخوب باشه

بچه هااین قسمت به بعدتایه جایی ازطرف رادوینه

خاک تومخ این رادوین ببین چجوری دل رهای شیطون روشکست بااین ندونم کاریش

دلم واسه رهامیسوزه اینقدراین رادوینودوست داره اینم اخرش اینطوری میشه


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۹۲ ] [ 22:2 ] [ آرزو ]
سهلاااااااااااااااام

ببخشین دیرشد

بچه هابازاین نویسنده رفت رواستپ

تواسن پنج روزچیزی ننوشته

به هرحال ایناروداشته باشین

نظریادتون نره


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 22:28 ] [ دلـارامــ ]
سلام جیگراخوبین؟http://oshelam.persiangig.com/image/zarde%20kochik/bicyclesmiley.gif

چه خبرا؟

خب بچه های عزیز دعاهاتون جواب دادومشکلم حل شدالان یه ساعته بهم خبردادن گفتم بام زودپست شماروبزارم

وای اونقدرخوشحالللللللللللللم

ازکسایی که برام دعاکردن واقعاممنونHeart Smile


اماچندتانکته

1بعضیاخصوصی نظرمیدن بچه هاخصوصی ندین چون نمیتونم تاییدکنم

2بعضیانظرمیزارم من بهتون گفتم بخاطردرسم وسط هفته کم میام نت نمیتونم نظراتونوتاییدکنم این دلیل نمیشه که شماتوهین کنین وهرچی دلتون میخوادبگین

دوست ندارین برین یه جای دیگه بخونین

3بچه هابرای بازهزاروچندم میگم این رمان درحال تایپه یعنی نویسنده داره مینویسه تموم شده نیست من ازخودم نمیتونم پست بزارم که بایدنویسنده بزاره منم بزارم دیگه اوکی؟پس هی نگین چرانمیزاری مرض ندارم که نزارم

4هیچی دیگه نطق من تموم شده برین رمانتونوبخونین نظریادتون نره فرداهم یه پست تپل داریما


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 20:48 ] [ آرزو ]
سلاااااااااااام جیگرای من؟

خوبین؟

ببخشین دیرمیشه دیگه امروزم خواب موندم وگرنه میخواستم ظهرپستتونوبزارم

بچه هاخواهشــــــــــــــــــا لطفاهرکی مندوست دالـــــــــه

یذره برام دعاکنه مشکلم حل بشه

اگه تااخرهفته مشکلم حل شدقول میدم هی براتون هرشب پست بزارم

شده برم درخونه نویسنده میگم بنویسه فقط دعــــــاکنین

پست بعدی درصورت قبول شدن دعام فردایاپس فرداازنوع تپلش

درصورت قبول نشدن(خدایی نکردددددددددده)پنج شنبه بازم ازنوع تپلش


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 20:41 ] [ آرزو ]

خب من اومدم بایه پستت جدید

ازاون دوست خوبی که بهم بقیه رمان رواطلاع دادن ممنونم

واینکه راسپیناجون اون رمانی روکه میخواستی اسمش دونیمه سیب دوهستش دوجلدداره میتونی تووب خودمون هست بخونیش

بچه هانظریادتووووووون نره

پست بعدی یکشنبههههه

اعتراض هم نداریم!!!!!!!!


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ ] [ 21:40 ] [ آرزو ]
خب اینم ازپست امروز

بچه های عزیزنویسنده نمیزاره تقصیرمن نیست که دیربه دیرمیزارم

پست بعدی پنج شنبه

بچه هامیدونم خیلی کمه

ولی باورکنین نویسنده کم ودیرمیزاره شرمنده


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 21:30 ] [ آرزو ]
خب سلام من اومدم

مراسماچطوربودتوشهرتون خوشگلا؟

اینم ازپست امروز

برین بخونین بعدم برین سردرساتون منکه فردامدرسه نمیرم نه درس خوندم نه حوصلشودارررررررم

پست بعدی روزدوشنبه


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ ] [ 19:19 ] [ آرزو ]
ببخشیدبابت تاخیر

اینم پست امروزپست بعدی رومیخوام جمعه بزارم تازیادبشه هم شمادیگه ازمراسمابرگشتین بخونین موافقین؟


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲ ] [ 21:18 ] [ آرزو ]
بچه هایه خبربددددددددد

نویسنده رمان خیلی کندمیزاره وماتقریبارسیدیم به نویسنده بایدخماری بکشیم بخاطرهمون مجبورم یروزدرمیون پست بزارم تاببینم نویسنده حرکتی میکنه یانه

پس فرداپست نداریم

شرمنده منونزنینا برین بانویسنده صحبت کنین تندتندبنویسه


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 20:18 ] [ آرزو ]
خب اینم ازپست دووووووووووم

نظربدیدددددددددددددددد

لدفا

خواهشا

اورین

اگه نظرات خوب باشه فرداهم دوتاپست داریماااااااااااااا


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 18:48 ] [ آرزو ]
سلااااااااااااااااااااااام

خوبین؟

من که عالیم مگه میشه خوب نباشم؟

وای این همه نظرویه جادیدم هنگ کردم

یه زمانی من دنبال نظراینجوربودم         

حالادارم میپرم هوا

دستتون طلاامشب بخاطرنظرزیادتون دوتاپست میزارم برین کیفشوببرین

نظریادتون نره ها


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 18:43 ] [ آرزو ]
نظرنزارین پست نداریییییییییییییییم


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 15:20 ] [ آرزو ]
بچه هابایت شب ببخشین نتونستم پست بزارم

ولی شماهم نامردی میکنین ونظرنمیدین دیگه

اینجورباشه منم هفته ای یه بارپست میزارما

امروزدوتاپست میزارم اگه نظرات خوب نباشه همون هفته ای یه بارمیزارم یادتون نره پس


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 15:12 ] [ آرزو ]
خب من اومدم

ببخشین امشب درسم طول کشیددیرکردم بریم سرپست

بچه هانظرکم میزارینااااااااااااااااا


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 23:23 ] [ آرزو ]
سلـــــــــــــــــــــــام چطورین؟http://oshelam.persiangig.com/image/zarde%20kochik/gimmesmiley.gif

خب من اومدم بایه پست تپل دیگهhttp://oshelam.persiangig.com/image/zarde%20kochik/fallsmiley6b.gif

ازاونجایی که من امشب تقریبا درس کم دارم یعنی داشتماچون فرداراهپیمایی هست دوساعتمون حذف شددرسشونمیخونمSmiley from millan.net

این پستواومدم زودتربزارم واینکه یه رمان خیـــــــــــــلی باحال درحدهمون لالیگای خودمون گیراوردم اووووف خیلی باحاله سراسرکل کل وخنده وشادی اصلایذره توش غم نیست میخوام براتون بزارم امشب حتمابخونیداعین رمان درهمسایگی گودزیلاهستش

نظرم یادتون نره افرین


راستی فرداکیامیرن راهپیمایی؟

من که میرم بچه هاهمگی بریم راهپیمایی شعارهم ندیم لااقل نشون میدیم به همه که سرنوشت کشورمادست خودمونه نه کشورهای دیگه مااینده سازای ایرانیم بایدبه فکرعزت وسربلندی ایران باشیم


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 21:42 ] [ آرزو ]
سلام خوشجلااااااااااااا

خوبین؟

خب من اومدم باپست تازززززززه

بچه هاباتوجه به اینکه من دارم هی میخونم ومیخونم ومیخونم ومیخونم ومیوخونممممممممممم(منظورم درسه)

ولی خب حالابیخیال بانتیجش کارنداریم چی میشه

کمترمیتونم بیام نت توروزای هفته

چون این رمان طرفدارزیادداره من هرشب فقط میتونم بیام ویه پست بزارم البته اگه نظرات خوب باشه خوب نباشه پست نداریییییییییم


نظرندین خیلی نامردینابخاطرشمامنم رفتم تااینجایی که گذاشته بودن تووب روخوندم تاپیداکنم صفحشو

پس نظربدیناافرِِِیـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

میریم که داشته باشیم پست جدیدووووووو      
موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ شنبه یازدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 21:41 ] [ آرزو ]
سلام به بچه ها وخوانندگان عزیز

ساراجان به دلایلی دیگه فعالیت نمیکنن

بچه هامن به جای سارا ادامه این رمانومیزارم

 فردااماده باشین میام بقیشوبزارم البته نمیدونم ازکجامونده

 بایدمدتی بگردم ببینم ازکجامونده

پس نظریادتون نرهGun Touting


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
[ سه شنبه هفتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 22:1 ] [ آرزو ]
من خودم این پست هایی که گذاشتم رو نخوندم

میخواستم چند تا رمان دیگه هم توی سایت بزارم ولی گذاشتم درسام کمتر شه این رمان ها رو هم تموم کنم بعد رمان های جدید بزارم


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:34 ] [ دلـارامــ ]
اینم پست بعدی
موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:29 ] [ دلـارامــ ]
ببخشید دیر اومدم مدرسه یه عالکه تکلیف داده هرروز دو تا امتحان سخت هم دارم

ببخشید


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:26 ] [ دلـارامــ ]
سلاممممممممممممممممم

ممنونم که نظر میزارین


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 21:19 ] [ دلـارامــ ]

کسانی که توی نظراتشون برای رمان هایی که من پست میزارم حرف بدی بزنند رمان ادامه پیدا نمیکنه و بدونید فقط شخصیت خودشون رو نشون میدند

رمان هایی که من پست گذاشتنشون رو به عهده دارم

1-عشق در همین نزدیکی است:نویسنده ادامش نداده

2-گناهکار زندگی من:نویسندش ادامش نداده

3-در همسایگی گودزیلا-در حاله تایپه و هروقت بتونم پست میزارم

4-بت پرست:هر وقت بتونم ادامش میدم

5-باران:هروقت بتونم ادامش میدم-در حاله تایپه

همکاران عزیز اگه تونستید به جای من پست بزارید

باتشکرموضوعات مرتبط: رمان بت پرست(محیا.م)، رمان باران(+lily)، رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
[ سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 21:29 ] [ دلـارامــ ]
وقتی نظر میدین احترام نگه دارین اگه یه بار دیگه بی احترامی ببینم رمان رو از توی سایت حذف میکنم.نتونستم بیام چون کارهای زیادی توی مدرسه داشتم و یه عالمه تکلیف نظرهم فراموش نشه
موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 21:20 ] [ دلـارامــ ]
دوتا پست گذاشتم چون از مهرماه کمتر میام سایت خیلی کمتر گفتم بدونید نظر فراموش نشه

برام دعا کنید که امسال توی مدرسه سال خوبی برام باشه

بابای


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 20:7 ] [ دلـارامــ ]
از اول مهر کمتر میام سایت
موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 19:59 ] [ دلـارامــ ]
نظررررررررررررررررررررررررررررررررررررر


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ شنبه سی ام شهریور ۱۳۹۲ ] [ 19:23 ] [ دلـارامــ ]
بچه ها نظر ندید رمان رو ادامه نمیدم 

منتظر میمونم نظر بدید تا اونموقع از پست جدید خبری نیست و لازمه بگم که رمانایی که توی سایت پستشون رو من میذارم باید حداقل یه نظر داشته باشه تا من پست جدید بزارم از من گفتن بود


موضوعات مرتبط: رمان بت پرست(محیا.م)، رمان باران(+lily)، رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
[ شنبه سی ام شهریور ۱۳۹۲ ] [ 10:33 ] [ دلـارامــ ]
سلام ابن رمان که یه خواننده بیشتر نداره پس بقیه کوشن چرا نظر نمیذارن

رمان باران رو هم بخونید خیلی خیلی قشنگه پیشنهاد میکنم بخونیدش و نظر بزارین.اگه نخونینش اشتباه بزرگی کردید


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ شنبه سی ام شهریور ۱۳۹۲ ] [ 9:25 ] [ دلـارامــ ]
بچه ها من رمانش رو نخوندم ولی از همین الان میشینم میخونمش منتظر نظراتتون هستم


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:23 ] [ دلـارامــ ]
خلاصه:

یه دخترشیطون ودیوونه به اسم رهاشایان...یه پسرشیطون به اسم رادوین رستگار...هم کلاسی هایی که سایه هم دیگه روباتیرمیزنن...رهابه شدت ازرادوین متنفره واین تنفرباعث میشه که واسه اذیت کردنش نقشه های مختلفی بکشه...البته این وسط رادوینم ساکت نمی شینه و هرکاری می کنه تاحرص رهارودربیاره...این نقشه کشیدناواذیت کردناوحرص دادناباعث میشه که اتفاقای خنده داری بیفته.
همه چیز خوبه وزندگی به خوبی می گذره اما به دلیل یه سری ازمشکلات،رها مجبورمیشه ازخانواده اش جدابشه وتویه خونه دیگه زندگی کنه...اماباورودش به خونه جدید...

خب دیگه زیادی گفتم!!بسه!!

بروبچز این رمان اززبون دختره اس ومحاوره ایه!!
شخصیت های اصلی همین رها ورادوین هستن ولی خب یه چندتایی هم سیاهی لشکرداره که ایشاا... به مرور زمان باهاشون آشنا میشین.

پیشنهاد میکنم بخونیدش خودمم میخوام همراه شما بخونمش و لامه بگم اگه کسی نظر نده از ادامه ی رمان خبری نیست

منبع:98ia


موضوعات مرتبط: رمان در همسایگی گودزیلا(انیلا)
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 14:20 ] [ دلـارامــ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هیچكس لیاقت اشكهای تو را ندارد و كسی كه چنین ارزشی دارد باعث اشك ریختن تو نمی شود اگر كسی تو را آنطوركه میخواهی دوست ندارد به این معنی نیست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد دوست واقعی كسی است كه دستهای تورابگیردولی قلب تورالمس كند بدترین شكل دلتنگی برای كسی آن است كه در كنار او باشی و بدانی كه هرگزبه اونخواهی رسید

*****
خوش آمدید امید وارم لحظات خوبی رو اینجا سپری کنید و لذت ببرید نطر یادتون نره
منبع اکثریت رمان ها 98iaمیباشد

با تشکر مدیر وبلاگ :دلارام وآرزو

وبلاگ بعدی ما در صورت هرگونه مشکل:romandoostan4.blogfa.com
موضوعات وب
امکانات وب

IranSkin go Upدر اين وبلاگ
در كل اينترنت