♥ دوسـ ـتـداران رمـان ♥
انواع رمان های فانتزی،عاشقانه،اجتماعی 
قالب وبلاگ
توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 


موضوعات مرتبط: رمان عشق به توان 6(کار گروهی)، رمان بامداد خمار(فتانه حاج سید جوادی)، رمان همکارم میشی؟!(ستاره چشمک زن)، رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)، رمان زندگی بی عشق نمیشه (خورشید ک)
[ سه شنبه یکم دی ۱۳۹۴ ] [ 20:57 ] [ زهــرا ]
سلام جیگرای من خوبین؟

خب این رمان زیباهم تموم شدانصافارمان خوبی نبود؟

من که خیلی قلم مهلارودوست دارم

بچه هااولین رمانش هوس وگرمابوددومیش هکرقلب بود سومیش هم وحشی امادلبر هستش که درحال تایپه دوست داریدبزارم یانه؟؟؟؟


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 12:50 ] [ آرزو ]
وای بچه هامن خواهرندارم همیشه دوست داشتم خاله شم

الان اله شدم

یکی تونظراتش بهم گفت خاله ومن تاالان درحال غش بووووودم

اینم ادامش پست اخراین رمان فرداظهرررررر میزارم

راستی یادتون نره تواین شب که من نشستم واسه شماپست میام منم دعاکنینا


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 2:50 ] [ آرزو ]
خب میبینم تعدادخواننده هازیادشده ونظرمیدن

جهت اطلاع فقط دوپست ازاین رمان مونده اگه میخواین تافرداتموم بشه بایدنظرات زیادباشه هااااااااااااا


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:58 ] [ آرزو ]
اینم پست سوم امروز

اگه میخواین شب سه تاپست تپل داشته باشین نظرات زیادباشه وگرنه پست ندارییییییییییم!

طنازتبریزلی سن؟


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ جمعه چهارم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:51 ] [ آرزو ]
خب اینم پست دووووووووووووم

نظرات کوپس؟


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ جمعه چهارم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:47 ] [ آرزو ]
خب اینم پست بعدی میبینم نظرات خوب شده

پس منم الان3تاپست میزارم شب هم سه تادیگه


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ جمعه چهارم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:43 ] [ آرزو ]
به به میبینم نظرمیزارییییییییییییین؟

چیشده؟

شماهاکه نازمیکردین؟

حالااین پستوداشته باشین جای حساسشه ها


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ جمعه چهارم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 1:15 ] [ آرزو ]
بخاطرطنازجان


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:39 ] [ آرزو ]
بچه هانظربزارین یه روزه تموم میکنم البته اگه نظرات زیادباشنا


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:9 ] [ آرزو ]
خب اینم پست بعدی

موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ سه شنبه یکم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 0:1 ] [ آرزو ]
سعیده جان بفرمابخون شبم دوتاپست ازرمان جدیدمیزارم گلم


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ دوشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۲ ] [ 14:38 ] [ آرزو ]
سلام فقط بخاطرسعیده میزارما
موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ دوشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۲ ] [ 14:28 ] [ آرزو ]
سلاممممممم

میبینم بازنظرات این رمان زیباکمهههههههه

خب بریم سراغ رماننننننن

بچه هااین پست مهمترین پسته اینده وستاوارتاتواین پست مشخص میشه

وااااااااااااای

پس قشنگ بخونین ونظراتم قشنگ باشهههههه

تذکر:درضمن بچه هایی که ادعادارن این رمانومیخونن متوجه نشده بودن این پستودوبارگذاشتم؟؟؟؟

اگه یکی ازشمانمیگفت خودمم نمیفهمیدم

بچه هااین پست تصیحیح شددوباره بخونین


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 18:12 ] [ آرزو ]
بچه هاواقعاممنون که اینقدرنظرمیزارین اصلادارین منوشرمنده میکنین

اگه نظرات خوب نباشه من نمیزززززززارمااااااااا


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۲ ] [ 13:6 ] [ آرزو ]
خب اینم پست دوم بقیش بعدافطار


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 19:12 ] [ آرزو ]
خب بچه هاممنون که میخونین نظرمیزارین مخصوصاالهام ،الی،سعیده وبقیه دوستان

دوپست الان میزارم بقیشم میام بعدافطارمیزارم حدوداساعت11به بعد


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 19:8 ] [ آرزو ]
اینم اخرین پست امشب

نظرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 1:30 ] [ آرزو ]
الی الیییییییی

زودباش بخون یالااااااا


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 1:14 ] [ آرزو ]
بیااینم پست بعد

تندتندبخون اینوتموم کن اون یکی رمانوبزارم

عکسای اقاحامین روهم بزارم درجاغش کنی ازخوشی


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 1:3 ] [ آرزو ]
الی بیااینم پست بعدیییییی

بخون نظرندی میکشمتاااااااااا


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 0:55 ] [ آرزو ]
الییییییییییی

تومنوکشتی بیابخون

امشبم6تاپست میزارم تامنونکشیموضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 0:39 ] [ آرزو ]
نظرنمیزاریددیگه؟؟؟؟؟؟؟

باشههههههه

پست بعدی=5تانظر

خیلی تخفیف دادمااااااا


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 11:24 ] [ آرزو ]
اینم پست بعدی!!!!!!!!!

نظرهم که نداریم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 11:20 ] [ آرزو ]
سلام من اومدم بابقیه ی رمان

چه عجب جزالی یه خواننده دیگه واسه این رمان پیداشد

سعیده خانوم والی جون بفرماییدبخونیدتندنظربزاریدا


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 11:17 ] [ آرزو ]
اینم پست اخرامشب

ببخشین الی جون که زیادنتونستم بزارم گلمممممممم


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 1:19 ] [ آرزو ]
اینم پست بعدی


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 1:15 ] [ آرزو ]
الی واسه امشب بسه یانه؟


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 0:45 ] [ آرزو ]
نظرررررررررررررررررررر


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 0:42 ] [ آرزو ]
الی بخونننننننننننن

نظرم بزاریااااااااااا


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 0:32 ] [ آرزو ]
ون من دخمل خوبیم میوه هاموآوردم سرکامپیوتربخورم

وبرای الیییییی خانووووووووم پست بزارم


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 0:25 ] [ آرزو ]
الی فعلااین دوتاروداشته باش برم میوه بخورم نیم ساعت دیگه بیام

شانست کشیده امشب سرخوشم هی میخوام پست بزارما


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 0:6 ] [ آرزو ]
 الی جوووووووووووون بیابخون عزیزکم

نظریاد نره هاااااااااااااا


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 0:3 ] [ آرزو ]
علی الحساب ایناروداشته باشین من خوابم میادتا6داشتم رمان میخوندم

برم یذره بخسبم عصربیام بقیشوبزارم البته اگه نظری بااش!!!!!!!!!!!!!!!


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 12:2 ] [ آرزو ]
راستی الی توهم رمان آدم دزدی به بهانه عشقومیخونی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 11:58 ] [ آرزو ]
خب انگاربجزالی جون کسی نمیخواداین رمان زیباروبخونه

پس همش تقدیم الی جووووووووووون


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 11:53 ] [ آرزو ]
خب این اخرین پست امشب


نظرررررررررر=پست جدید

انتخاب باشماست دوست عزیز!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 2:22 ] [ آرزو ]
[ شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 2:19 ] [ آرزو ]
نظرچیزخوبی هست اگه بزارین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 2:18 ] [ آرزو ]
نظررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 2:15 ] [ آرزو ]
عاغامن نظرمیخوام زووووووووووود

موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 2:13 ] [ آرزو ]
درضمن نظرنمیزارین که

اگه بزارین میگم این رمان خواننده داره زیادبزارم

ولی یانداره یااگه داره کم لطفی میکنن ونظرنمیزارن!!!!!!!!!!!موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 2:12 ] [ آرزو ]
بچه هاببخشیدبابت تاخیرررررررر

معذرت میخوام سرم یکم شلوغه دیربه دیرمیزارم

امازیادمیزارم

مثل الان که میخوام8تاپست بزارم


موضوعات مرتبط: رمان هوس وگرما(مهلاعلی راد)
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 2:9 ] [ آرزو ]
[ شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 14:54 ] [ آرزو ]
[ شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 14:53 ] [ آرزو ]
[ شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 14:52 ] [ آرزو ]
[ شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 14:51 ] [ آرزو ]
[ شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 14:49 ] [ آرزو ]
[ شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 14:47 ] [ آرزو ]
[ پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ ] [ 11:47 ] [ آرزو ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هیچكس لیاقت اشكهای تو را ندارد و كسی كه چنین ارزشی دارد باعث اشك ریختن تو نمی شود اگر كسی تو را آنطوركه میخواهی دوست ندارد به این معنی نیست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد دوست واقعی كسی است كه دستهای تورابگیردولی قلب تورالمس كند بدترین شكل دلتنگی برای كسی آن است كه در كنار او باشی و بدانی كه هرگزبه اونخواهی رسید

*****
خوش آمدید امید وارم لحظات خوبی رو اینجا سپری کنید و لذت ببرید نطر یادتون نره
منبع اکثریت رمان ها 98iaمیباشد

با تشکر مدیر وبلاگ :دلارام وآرزو

وبلاگ بعدی ما در صورت هرگونه مشکل:romandoostan4.blogfa.com
موضوعات وب
امکانات وب

IranSkin go Upدر اين وبلاگ
در كل اينترنت