♥ دوسـ ـتـداران رمـان ♥
انواع رمان های فانتزی،عاشقانه،اجتماعی 
قالب وبلاگ
توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 

 

 

 

 

 

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه

توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه  توجــــه


به اطلاع دوستان و همراهان عزیز دوستداران رمان میرسونیم که ادرس


وب تغییر کرده و این وب قرار به زودی حذف بشه.الان هم کلی از رمان


هامون حذف شده. 

 

خواهش میکنم هر چه سریعتر تشریف ببرید وب جدید و ادرسش رو یاداشت کنید.


ما تو وب جدید با کلی رمان زیبا و قشنگ و جدیــــــــــد و محیط قشنگ منتظر شما هستیم.


تو وب جدید همه رمان ها کامل و تکمیل هستند و شما هیچوقت نگران رمان های نیمه تمام و ...نباشید.


اینم ادرس وب جدید.تا وب حذف نشده زود برید اونجا و ادرس رو یادداشت کنید.از این به بعد هم برای خوندن

رمان برید به وب جدید.


www.taban.org


www.taban.org


منتظر چی هستی کلیک کن روش


www.taban.org


www.taban.org


www.taban.org

 

 


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)، رمان هم جنس...از آتش(melani*)، رمان پسر تهرونی,دختر کرمونی(خانم طلا)، رمان در انتظار(روژین21)، رمان آنشرلی(yekta76)
[ سه شنبه یکم دی ۱۳۹۴ ] [ 20:55 ] [ زهــرا ]
بچه هابخاطرویرایش

نظراتتون پاک شد

ببخشین


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ ] [ 12:54 ] [ آرزو ]
هکرقلب53


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ ] [ 12:53 ] [ آرزو ]

هکرقلب52


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ ] [ 12:52 ] [ آرزو ]
هکرقلب51


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ ] [ 12:51 ] [ آرزو ]
[ چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ ] [ 12:49 ] [ آرزو ]
[ چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ ] [ 12:49 ] [ آرزو ]
[ چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ ] [ 12:47 ] [ آرزو ]
دوباره بازسازی شد


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ ] [ 12:47 ] [ آرزو ]
سلام این یه پستوبه خاطرمهشادگذاشتم که کچلم کردا

خواننده هاحتمابخونینشاخیلی جالبه این قسمت


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ جمعه سی و یکم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 2:5 ] [ دلـارامــ ]
ای بابابچه هارسمامنوکشتینا

بیاین یه پست خیلی طولانی گذاشتم

این اخرین پسته ها

دیگه نمیزارم

تقدیم مهشاد-ماهتیسا-فاطی-نسترن وبقیه دوستان

اینقدرگفتین منم شروع کردم به خوندن ببینم چطوری؟الان قسمت5هستم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ ] [ 23:7 ] [ دلـارامــ ]
بچه هافعلااین یه پستوبخونین منم برم شام بخورم بیام پست بعدی روبزارم وتمام تافردا


نسترن جان حدوا8یا9قسمت دیگه مونده که ازدست منم خلاص بشید


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:25 ] [ دلـارامــ ]
اینم پست43 بخاطرماهتیسا-نسترن-رهی-فاطی-ساحل وبقیه دوستان


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ ] [ 21:23 ] [ دلـارامــ ]
اینم برای ماهتیسای عزیز که کم طاقته

بچه هااین پست تپله هاپس نظراتم تاوقتی برمیگردم تپل باشنا


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ ] [ 19:33 ] [ دلـارامــ ]
هکرقلب41

خب بچه هاواقعاممنون که نظردادین مرسییییییییییییییییییییی

اینم 1پست الان داشته باشین یه کارکوچولودارم بایدبرم بیرون دوباره برگردم تواین گرما

شبساعت11دوتاپست هم میزارم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ ] [ 19:26 ] [ دلـارامــ ]
اینم دوپستتتتتتتت

بقیش باشه عصررررررررر

ممنون نظرمیدین


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ ] [ 14:20 ] [ آرزو ]
سلام من اومدم بادوتاپست

ممنونم که نظردادین

رهی جان اینم تقدیم تووووووووووو

بچه عاعصرکلاس دارم ساعت7به بعددوتادیگه هم میزارم پس فرداتموم میشه


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ ] [ 14:18 ] [ دلـارامــ ]
سلام

الان موندین توخماری؟

حالتون جااومد؟

نامردیه میاین میخونین نظرنمیدین من ازوقتم میگذرم هی میام پست میزارم یه نظرخشک وخالی نمیزارین

حالااینوبه خاطرمارمولک گذاشتم ببینم فرداچی پیش میاد


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 23:24 ] [ آرزو ]
خب اینم پست اخررررررر

دیگه نداریم تانظرات خوب باشه

حالاخوددانیدددددددددددددددد


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 0:41 ] [ آرزو ]
قسمتای36و37 مال فردا(چهارشنبه)هستن اگه نظرات کم باشه ازپنج شنبه یه پست میازرم اونم کوتاه


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 0:40 ] [ آرزو ]
بچه نظرات کن شده ها

اگه اینجوری باشه منم بجای روزی7پست یه پست میزارما

اولین تنبیهتون اینکه برای فردادوتاپست بزارم تاببینم نظرات چطورین


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 0:37 ] [ آرزو ]
بچه هاپستای فرداروهم الان میزارم

فردانیستم اماوقتی اومدم میخوام نظرات بترکوننا


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 0:35 ] [ آرزو ]
اینم اخرین پست امرووووز


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:48 ] [ آرزو ]
اینم پست دوم امروز


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:47 ] [ آرزو ]
اینم سه پست امروز

بچه هاشب بعد12میزارم خونه نیستم

ساراجان من اون رمانونخوندم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:46 ] [ آرزو ]
اینم اخرین پست امشب


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 23:28 ] [ آرزو ]
اینم پست دوم امشب

نظررررررررررررررررررررررررر


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 23:25 ] [ آرزو ]
سلاممممممممم

اینم سه پست امشب

بچه هابه احتمال زیادفردانباشم اگه فردانباشم صبح پستارومیزارم میرم

واماساراجان من اون پیامتوبرای مهلافرستادم اگه جواب دادمیگم بهت هرازگاهی یه سری بزن بهم تابگم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 23:24 ] [ دلـارامــ ]
بچه هاهمونطورکه قول داده بودم هرووقت نظرات زیادباشه عکسای شخصیتاروبزارم بفرمایین

الوعده وفا


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:42 ] [ آرزو ]
بچه هااینم سه پست عصر

بقیه شب میزارم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:43 ] [ دلـارامــ ]
بدوبخون نظررررررررربده


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:42 ] [ دلـارامــ ]
ببخشین دیرشد

بچه هاشب عکس شخصیاتورومیزارم پس حسابی نظربزارید


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:40 ] [ دلـارامــ ]
بلاخره بعد از این پست میرسیم به قسمت هایی که هیــــــجان وارد رمان میشه0

خب اینم پست سوم من منتظرنظراتون هستما


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:25 ] [ دلـارامــ ]
اینم پست23


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:24 ] [ دلـارامــ ]
سلام منواومدم

سه پست الان میزارم

سه پست هم عصر


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:20 ] [ دلـارامــ ]
هکرقلب21

اخرین پست امشب

دعایادتون نرههههههههههههه


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 23:10 ] [ دلـارامــ ]
خب دوپست هم امشب میزارم وتموم

بچه هاتوروجون هرکی دوست دارین دعام کنین فرداکارنامه میدن

اگه اونی بودکه من میخوام تاهرجابخواین میزارم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 23:9 ] [ دلـارامــ ]
این پست19

من کاردارم بقیشومیام ساعت10ونیم میزارم فعلادوستاننننننننننن


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:2 ] [ دلـارامــ ]
برین ادامه اون نظرقشنگه روهم لطفابزارینننننننننننننننننننن


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:0 ] [ دلـارامــ ]
بچه  هااومدمممممممممم

اینم ادامه داستان

بچه هانظرزیادبزاریناشایدمهلاجون اومدن دیدنا

حالاازمن گفتن بود

مارمولک-رهی-ساحل-فاطی مرسی که هستین ونظرمیزارین


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 21:58 ] [ دلـارامــ ]
بچه هامن دارم میرم بیرون ساعت9به بعدبقیشومیزارم شرمنده فعلابه اینانظربدین

نظربدیناااااااااااا


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 18:41 ] [ دلـارامــ ]
هکرقلب15


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 18:38 ] [ دلـارامــ ]
خب اینم تقدیم دوستای باوفا

فاطی-رهی-ساحل


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 18:37 ] [ دلـارامــ ]
نامردیه هاااااااا

پس نظرات کووووووووووووووو

نمیزارمااگه زیادنظرندین*

اگه نظرات خوب باشه بازم بعدم5میزارما


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:20 ] [ دلـارامــ ]
هکرقلب12

بچه هازودتراز2گذاشتماپس زودتراون نظرخوشگله روبزارین


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:17 ] [ دلـارامــ ]
این پست هم تقدیم ساحل عزیز


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:14 ] [ دلـارامــ ]
اینم قسمت بعدی

خب بست دیگه بقیش فردابعدازساعت2

بازم میگم نظرزیادباشه عکس شخصیتارومیزارما


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 1:57 ] [ دلـارامــ ]
اینم پست بعدی


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 1:52 ] [ دلـارامــ ]
ممنون ازدوستان عزیزی که نظرگذاشتن به افتخارشون این پستاروالان میذارم بقیش ظهر طرفای 2


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 1:49 ] [ دلـارامــ ]
نظرات خوب باشه عکس شخصیتاروهم میزارما


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 23:55 ] [ دلـارامــ ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هیچكس لیاقت اشكهای تو را ندارد و كسی كه چنین ارزشی دارد باعث اشك ریختن تو نمی شود اگر كسی تو را آنطوركه میخواهی دوست ندارد به این معنی نیست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد دوست واقعی كسی است كه دستهای تورابگیردولی قلب تورالمس كند بدترین شكل دلتنگی برای كسی آن است كه در كنار او باشی و بدانی كه هرگزبه اونخواهی رسید

*****
خوش آمدید امید وارم لحظات خوبی رو اینجا سپری کنید و لذت ببرید نطر یادتون نره
منبع اکثریت رمان ها 98iaمیباشد

با تشکر مدیر وبلاگ :دلارام وآرزو

وبلاگ بعدی ما در صورت هرگونه مشکل:romandoostan4.blogfa.com
موضوعات وب
امکانات وب

IranSkin go Upدر اين وبلاگ
در كل اينترنت